Status for effektiviseringsindsatsen

Fra 2020 til 2021 har sektoren effektiviseret på centrale driftskonti, men særligt øgede henlæggelser og højere renteudgifter gør, at de samlede monitorerede udgifter er steget.

I juni 2016 indgik regeringen, KL og BL – Danmarks Almene Boliger en aftale om, at den almene boligsektor skulle effektivisere driften for 1,5 mia. kr. inden 2020. Dette ambitiøse mål blev nået før tid og endda overgået med 0,3 mia. kr.

I 2021 indgik de tre parter endnu en effektiviseringsaftale for perioden 2021-2026. I den nye aftale skal sektoren realisere driftseffektiviseringer for 1,5 mia. kr. og derudover energieffektiviseringer for 0,3 mia. kr. I de 1,5 mia. kan medregnes de 300 mio. kr., som måltallet fra den tidligere aftale blev overgået med. Det nye mål svarer derfor til driftseffektiviseringer på 1,2 mia. kr. set i forhold til niveauet i 2020. 

Regnskaberne for 2021 viser, at effektiviseringen fortsætter på centrale driftskonti, men særligt øgede henlæggelser og højere renteudgifter gør, at de samlede monitorerede udgifter er steget. Budgetter indikerer dog en forventning i sektoren om fortsat effektivisering og faldende driftsudgifter.

Figur 1: Udvikling i udgiftsbasen, driftsudgifter i den almene boligsektor

Anm.: Figuren er beregnet i 2014-priser og -boligareal. "Driftsudgifter" er den såkaldte udgiftsbase, som er de driftsudgifter, der er omfattet af effektiviseringsaftalen, og som afdelinger og boligorganisationer i nogen grad kan påvirke. De monitorerede udgifter svarer til omkring 50 pct. af sektorens samlede udgifter. "Driftsudgifter  korrigeret" er driftsudgifter korrigeret for ændringer i beboersammensætning som aftalt i Effektiviseringsaftalen fra 2016.

Regnskaberne for 2021 viser, at den almene sektor har øget sine driftsudgifter med 300 mio. kr. fra 2020 til 2021, når der tages højde for ændringer i beboersammensætningen.

Stigning drives af særlige konti

De stigende udgifter kan især forklares ved øgede henlæggelser på konto 124, der primært bruges ved afvikling af helhedsplaner, og øgede renteudgifter på konto 131, hvor negative investeringsafkast konteres. Afviklingen af ekstraordinært mange helhedsplaner i 2021 og ustabilt rentemiljø kan derfor i høj grad forklare årets resultat. Der er dog også andre konti, særligt renovation på konto 106 der er steget med 50 mio. kr., som bidrager til øgede udgifter i sektoren.

Sammenfattende indikerer årets effektiviseringsresultat, at der fortsat er behov for at fokusere på effektivisering, hvis sektorens målsætning om en driftseffektivisering på 1,5 mia. kr. per 2026 skal indfries, men de øgede udgifter i år 2021 giver ikke umiddelbart anledning til bekymring.